ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ::

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ::

หมวดย่อย
   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม และแบบประเมินระบบการสนับสนุนคู่มือการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
   สรุปผลการประเมินความต้องการ ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อคู่มือ ระบบการสนับสนุนคู่มือ และการให้บริการของศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย

ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2561
  19 ธ.ค. 2561
บันทึกการตอบข้อหารือกรมอนามัย เรื่อง กิจการจำหน่ายอาหารสัตว์และสารกำจัดศัตรูพืช/คำนิยามและแนวทางการควบคุมมูลฝอยติดเชื้อในสถานประกอบกิจการสัก เจาะผิวหนัง/กิจการจำหน่ายอาหารสัตว์สำเร็จรูป/แนวทางการพิจารณาออกใบอนุญาตกรณีซุปเปอร์มาร์เก็ตและมินิมาร์ท/การ...
  18 ธ.ค. 2561
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดค่ามาตรฐานมลพิษทางเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561
  11 ธ.ค. 2561
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสุขภาพประจำปีและการฝึกอบรมความรู้การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561
  26 พ.ย. 2561
[One Page Summary] การบรรยาย เรื่อง บทบาทหน้าของศูนย์อนามัยต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 12 - 14 พ.ย. 2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
  20 พ.ย. 2561
บันทึกการตอบข้อหารือกรมอนามัย เรื่อง แนวทางการบังคับใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่นควบคุมกิจการเลี้ยงไก่/การออกหนังสือรับรองการจัดเก็บมูลฝอยนิคมอุตสาหกรรม/การขอใบอนุญาตฯ กรณีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง/การขอใบอนุญาตฯ กรณีการขนส่งถ่านหิน/การพิจารณา...
  20 พ.ย. 2561
[One Page Summary] การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยให้มีความเข้าใจในบทบัญญัติแห่งกฎหมายฯ ระหว่างวันที่ 12 - 14 พ.ย. 2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
  13 พ.ย. 2561
[One Page Summary] การบรรยายพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 12 - 14 พ.ย. 2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
  13 พ.ย. 2561
[One Page Summary] การบรรยายพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 12 - 14 พ.ย. 2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
  13 พ.ย. 2561
[One Page Summary] การบรรยาย เรื่อง แนวคิดและมุมมองต่อการดำเนินงานตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัยทั้ง 3 ฉบับ ระหว่างวันที่ 12 - 14 พ.ย. 2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
  13 พ.ย. 2561
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยฯ ระหว่างวันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
  8 พ.ย. 2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนา (ร่าง) กฎกระทรวงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดการมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันของราชการส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น พ.ศ. .... วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
  6 พ.ย. 2561
คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงฯ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
  19 ก.ย. 2561
คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และเหตุรำคาญ พ.ศ. 2561
  19 ก.ย. 2561
ประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งการเป็นกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ฯ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2)
  28 ส.ค. 2561
ประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2)
  28 ส.ค. 2561
บันทึกการตอบข้อหารือศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข เรื่องเสร็จที่ 23/2561 - เรื่องเสร็จที่ 35/2561
  23 ส.ค. 2561
บันทึกการตอบข้อหารือศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข เรื่องเสร็จที่ 19/2561 - เรื่องเสร็จที่ 22/2561
  14 ส.ค. 2561
สรุปผลความพึงพอใจต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
  20 ก.ค. 2561
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดและคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร
  4 ก.ค. 2561

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป>>
รู้จักกรม : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกรม : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข