ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ::

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ::

หมวดย่อย
   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม และแบบประเมินระบบการสนับสนุนคู่มือการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
   สรุปผลการประเมินความต้องการ ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อคู่มือ ระบบการสนับสนุนคู่มือ และการให้บริการของศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย

บันทึกการตอบข้อหารือกรมอนามัย เรื่อง แนวทางการควบคุมดูแลสุขลักษณะการปรุงประกอบอาหาร.../ เรื่อง แนวทางการดำเนินการกรณีบ้านแบ่งบุญ.../ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. สธ. พ.ศ. 2535 กรณีค่ายมวยไทย/ เรื่อง แนวทางการตรวจวัดระดับเสียงรบกวนจากสัตว์...
  6 มี.ค. 2562
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2562
  28 ก.พ. 2562
[Infographic] ขั้นตอนการดำเนินงานของสถานบริการตามกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานบริการและการดำเนินการของสถานบริการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2562
  20 ก.พ. 2562
[Infographic] ประชาชนได้รับบริการดี๊ดี โรงพยาบาลมีมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital
  15 ก.พ. 2562
[Infographic] สิทธิและหน้าที่ของประชาชนในการจัดการฝุ่น PM 2.5
  15 ก.พ. 2562
[Infographic] ประชาชนได้รับบริการดี๊ดี สุขภาพดี แฮปปี้เวอร์ โรงพยาบาลมีมาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital
  15 ก.พ. 2562
[Infographic] อาหารว่างเพื่อสุขภาพ
  6 ก.พ. 2562
เมนูอาหารว่างเพื่อสุขภาพ
  6 ก.พ. 2562
กฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานบริการและการดำเนินการของสถานบริการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2562
  6 ก.พ. 2562
[Infographic] กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขกับการจัดการฝุ่น PM 2.5
  1 ก.พ. 2562
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดค่าความเข้มของแสงสว่างในสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561/ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการกำหนดอุณหภูมิในการเก็บรักษาอาหารสด พ.ศ. 2561/ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561
  29 ม.ค. 2562
คู่มือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  10 ม.ค. 2562
การศึกษาสถานการณ์การรับรู้กฎหมายของผู้ประกอบการ
  8 ม.ค. 2562
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนดประเภท ขนาด ระยะเวลาในการสูบกากตะกอน.../ เรื่อง กําหนดปริมาณไข่หนอนพยาธิและแบคทีเรียอีโคไล.../ เรื่อง แบบเอกสารกํากับการขนสิ่งปฏิกูล.../ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดให้มีส้วม กรณีเกิดสาธารณภัย...
  7 ม.ค. 2562
[One Page Summary] การประชุมศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2562 วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย
  27 ธ.ค. 2561
[One Page Summary] ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562
  27 ธ.ค. 2561
คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ที่ 7/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการและมาตรการที่ใช้ควบคุมหรือกำกับดูแลการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และ ที่ 8/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายระดับอนุ.
  27 ธ.ค. 2561
คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ พ.ศ. 2561
  27 ธ.ค. 2561
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่ผู้ขออนุญาตจะต้องดำเนินการก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาต พ.ศ. 2561/ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2561
  27 ธ.ค. 2561
[One Page Summary] พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2562
  19 ธ.ค. 2561

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป>>
รู้จักกรม : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกรม : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข