ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ::

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ::

หมวดย่อย
   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม และแบบประเมินระบบการสนับสนุนคู่มือการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
   สรุปผลการประเมินความต้องการ ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อคู่มือ ระบบการสนับสนุนคู่มือ และการให้บริการของศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย

คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การประกอบกิจการให้บริการลานสะสมตู้บรรจุสินค้าหรือลานจอดรถหัวลากตู้บรรจุสินค้า พ.ศ. 2562
  21 ต.ค. 2562
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
  17 ต.ค. 2562
หนังสือ/คู่มือ พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก
  15 ส.ค. 2562
การประชุมถอดบทเรียนการบริหารและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
  8 ส.ค. 2562
บันทึกการตอบข้อหารือกรมอนามัย เรื่อง แนวทางการออกใบอนุญาตรับทำการเก็บขนมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจ หรือได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ / เรื่อง การออกใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
  8 ส.ค. 2562
[One Page Summary] 6 ขั้นตอนการออกคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
  24 ก.ค. 2562
[One Page Summary] 8 ขั้นตอนการออกกฎหมายระดับอนุบัญญัติ
  24 ก.ค. 2562
[One Page Summary] สรุปรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติคำแนะนำของและร่างคำแนะนำ และร่างคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ครั้งที่ 31-6/2562
  24 ก.ค. 2562
มาตรการกลไกการมีส่วนได้ส่วนเสีย
  22 ก.ค. 2562
[Infographic] ระบบตรวจสอบสถานะอุทธรณ์
  9 ก.ค. 2562
แบบสอบถามโครงการวิจัย เรื่อง การประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขสำหรับ สสจ. และ อปท.
  8 ก.ค. 2562
[One Page Summary] สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติและร่างคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ครั้งที่ 30-5/2562
  20 มิ.ย. 2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การกำหนดรูปแบบแนวทางรองรับการดำเนินงานตามร่างกฎกระทรวงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการดำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันของราชการส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น พ.ศ. .... วันที่ 14 มิถุนายน 2562
  11 มิ.ย. 2562
บันทึกการตอบข้อหารือกรมอนามัย เรื่อง แนวทางการวัดขนาดพื้นที่สถานที่จำหน่ายอาหารฯ/ เรื่อง การประกอบกิจการสะสมและจำหน่ายกะลาปาล์ม/ เรื่อง การพิจารณายกเว้นการขออนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทที่ 3 ฯ/ เรื่อง แนวทางการพิจารณาออกหนังสือรับรองการแจ้ง..
  7 มิ.ย. 2562
คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามกฎหมายฯ/ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายฯ/ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมาย...
  4 มิ.ย. 2562
บันทึกการตอบข้อหารือกรมอนามัย เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการกำจัดมูลฝอย.../ เรื่อง การจำหน่ายอาหารในพื้นที่ก่อสร้าง.../ เรื่อง การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.../เรื่อง การจัดตั้งตลาดของหน่วยงานภาครัฐ.../ เรื่อง การออกหนังสือรับรองฯ
  24 พ.ค. 2562
ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  19 เม.ย. 2562
[Infographic] อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
  2 เม.ย. 2562
[Infographic] การใช้อำนาจของอธิบดีกรมอนามัยตามมาตรา 8 ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
  2 เม.ย. 2562
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2562
  25 มี.ค. 2562

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป>>
รู้จักกรม : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกรม : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข