ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ::

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ::

หมวดย่อย
   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม และแบบประเมินระบบการสนับสนุนคู่มือการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
   สรุปผลการประเมินความต้องการ ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อคู่มือ ระบบการสนับสนุนคู่มือ และการให้บริการของศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย

[ภาพข่าว] ประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ครั้งที่ 13-3/2555
  27 ม.ค. 2555
ยินดีต้อนรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ กลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุข
  24 ม.ค. 2555
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุขเข้าอวยพรปีใหม่ 2555 แก่ผู้บริหารกรมอนามัย
  24 ม.ค. 2555
การประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
  9 ม.ค. 2555
[ภาพข่าว] การประชุมคณะกรรมกมารสาธารณสุข ครั้งที่ ๖๖-๑/๒๕๕๕
  4 ม.ค. 2555
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการใช้อำนาจของเจ้าพนักงานในการยึดอายัดสิ่งของตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ครั้งที่ ๒-๑/๒๕๕๕
  7 ธ.ค. 2554
ภารกิจของกรมอนามัยในการส่งเสริมการใช้มาตรการด้านกฎหมาย
  29 พ.ย. 2554
ประกาศเลื่อนการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง กฎหมายสาธารณสุขกับการพัฒนาระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม
  11 ต.ค. 2554
การประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ครั้งที่ ๑๑-๑/๒๕๕๕
  3 ต.ค. 2554
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง กฎหมายสาธารณสุขกับการพัฒนาระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
  3 ต.ค. 2554
การเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงาน ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
  19 ก.ย. 2554
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการจัดประชุมกับกองสวัสดิการแรงงาน
  12 ก.ย. 2554
การประชุมสัมมนาเรื่อง ความชัดเจนของบทบาทงานอนามัย สิ่งแวดล้อม ในบริบทของการเปลี่ยนแปลงกฎหมายสาธารณสุข
  12 ก.ย. 2554
ศูนย์บริการกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อแบ่งปันความรู้ของกรมบัญชีกลาง
  25 ส.ค. 2554
กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการเสนอข้อเท็จจริงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อวินิจฉัยอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๖๔-๑๖/๒๕๕๔
  25 ส.ค. 2554
ร่วมจัดแสดงนิทรรศการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔
  25 ส.ค. 2554
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนางานกฎหมายสาธารณสุขในระบบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม”
  5 ก.ค. 2554
กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดค่ามาตรฐานของเสียง และหลักเกณฑ์ในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทกิจการที่อาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง พ.ศ. ....
  15 มิ.ย. 2554
การประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข ครั้งที่ ๖๓-๔ ๒๕๕๔
  6 มิ.ย. 2554
ประชาสัมพันธ์หนังสือ กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง คำแนะนำและแนวทางปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ พิมพ์ครั้งที่ ๒
  6 มิ.ย. 2554

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 ถัดไป>>
รู้จักกรม : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกรม : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข