ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ::

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ::

หมวดย่อย
   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม และแบบประเมินระบบการสนับสนุนคู่มือการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
   สรุปผลการประเมินความต้องการ ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อคู่มือ ระบบการสนับสนุนคู่มือ และการให้บริการของศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย

ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ำบริโภคเพื่อการเฝ้าระวัง กรมอนามัย พ.ศ. 2563
  14 ก.ค. 2563
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 2563
  14 ก.ค. 2563
การประชุมเสวนาวิชาการ เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข และกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
  13 ก.ค. 2563
การอบรมการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารด้วย Infographic และการผลิตสื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
  24 มิ.ย. 2563
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือขนาดของกิจการ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ขออนุญาตจะต้องดำเนินการก่อนการพิจารณ์ใบอนุญาต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
  2 มิ.ย. 2563
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID–19)) สำหรับสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2563
  10 เม.ย. 2563
ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณและต่อต้านการทุจริต
  20 มี.ค. 2563
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID–19)) สำหรับผู้ให้บริการ การขนส่งสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๓
  18 มี.ค. 2563
บุคลากรที่ได้รับรางวัลคนดีศรีอนามัยระดับหน่วยงาน
  18 มี.ค. 2563
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดห้องรักษาผู้ป่วยติดเชื้อร้ายแรง พ.ศ. 2563
  16 มี.ค. 2563
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID– 19)) สำหรับสถานที่ราชการ สถานที่ทำงานเอกชน และสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๓
  12 มี.ค. 2563
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กฎหมายในการกากับของกรมอนามัย
  11 มี.ค. 2563
สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสังกัดกรมอนามัย
  3 ก.พ. 2563
สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
  3 ก.พ. 2563
สรุปโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตามกฎหมาย
  3 ก.พ. 2563
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการควบคุมการประกอบกิจการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนในของร่างกาย พ.ศ. 2562
  7 ม.ค. 2563
[Infographic] แผนขั้นตอนการให้คำปรึกษากฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  14 พ.ย. 2562
คู่มือแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานจัดการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข
  7 พ.ย. 2562
แบบฟอร์มเอกสารประกอบการขอความเห็นชอบเป็นหน่วยงานจัดการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข
  7 พ.ย. 2562
แบบฟอร์มการแจ้งเป็นหน่วยงานจัดการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุข
  7 พ.ย. 2562

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป>>
รู้จักกรม : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกรม : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข