ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ::

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ::

หมวดย่อย
   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม และแบบประเมินระบบการสนับสนุนคู่มือการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
   สรุปผลการประเมินความต้องการ ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อคู่มือ ระบบการสนับสนุนคู่มือ และการให้บริการของศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘
  20 ก.ค. 2558
ประกาศคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๘
  22 พ.ค. 2558
[คำแนะนำ] เรื่องสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.๒๕๕๘
  8 เม.ย. 2558
การติดตามประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
  18 ก.พ. 2558
แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายและการดำเนินคดีทางศาล
  26 ม.ค. 2558
การประชุมสัมมนาชี้แจงแนวทางการดำเนินงานฝ่ายเลขาฯ วันที่ 26-28 พย.57
  26 พ.ย. 2557
รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานที่ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ตำแหน่งนิติกรเชี่ยวชาญ
  24 พ.ย. 2557
รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยด้านแผนงานและงบประมาณ
  5 พ.ย. 2557
คู่มือ/เอกสาร เรื่อง "แผนบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ "
  20 ต.ค. 2557
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
  2 ต.ค. 2557
ระเบียบเบิกจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ
  1 ต.ค. 2557
หนังสือตอบของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
  29 ส.ค. 2557
หนังสือการส่งเรื่องลงประกาศราชการกิจจานุเบกษา
  29 ส.ค. 2557
การรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการขน และการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อฯ
  21 ส.ค. 2557
ข่าว “กรมอนามัย แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังตรวจตราแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณบ้าน”
  23 มิ.ย. 2557
ข่าว "กรมอนามัย วอน ท้องถิ่นคุมเข้มลานเบียร์เถื่อน"
  23 มิ.ย. 2557
วิสัยทัศน์กรมอนามัย
  8 เม.ย. 2557
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
  11 ก.พ. 2557
ข้อมูลสถานการณ์การออกข้อกำหนดท้องถิ่น ปี 2556
  28 ม.ค. 2557
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายการสาธารณสุข สำหรับผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด
  20 ม.ค. 2557

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 ถัดไป>>
รู้จักกรม : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกรม : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข