ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ::

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ::

หมวดย่อย
   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม และแบบประเมินระบบการสนับสนุนคู่มือการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
   สรุปผลการประเมินความต้องการ ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อคู่มือ ระบบการสนับสนุนคู่มือ และการให้บริการของศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย

[One Page Summary] การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ ศกม. สู่การเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาด้านกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
  8 ส.ค. 2560
[Infographic] พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
  19 ก.ค. 2560
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม และแบบประเมินระบบการสนับสนุนคู่มือการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขของศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
  14 ก.ค. 2560
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
  22 มิ.ย. 2560
แบบสอบถามเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสาธารณสุขจังหวัด (อสธจ.)
  15 พ.ค. 2560
แนวทางการตรวจและการจัดทำร่างกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรา 26 ของรัฐธรรมมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  5 พ.ค. 2560
กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560
  21 เม.ย. 2560
การจัดประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข ครั้งที่ 100-1/2560
  5 เม.ย. 2560
เอกสารแนบสำหรับการติดตามการดำเนินงาน อสธจ.
  22 ธ.ค. 2559
การจัดทำหลักสูตร "การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 สำหรับสาธารณสุขอำเภอ"
  12 ต.ค. 2559
กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม พ.ศ.2559
  11 ต.ค. 2559
การศึกษาสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
  5 ก.ย. 2559
รายการหนังสือใหม่
  15 ก.ค. 2559
แบบฟอร์มรายงานผลการเบิกจ่าย ทุกวันที่ 15 ของเดือน (1)
  21 มิ.ย. 2559
แบบสอบถามสำหรับ อปท.
  21 มิ.ย. 2559
บันทึกการตอบข้อหารือของศูนย์บริหารกฎหมาย ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2559
  21 มิ.ย. 2559
[ประกาศคำแนะนำ] ปี 2559
  15 ก.พ. 2559
ประกาศกระทรวงเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขว่าด้วยการขนและกำจัดขญะมูลฝอยติดเชื้อฯ
  3 ก.พ. 2559
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง มาตรฐานค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน
  10 พ.ย. 2558
รายงานผลการจัดทำหลักสูตร "การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ สำหรับสาธารณสุขอำเภอ"
  10 พ.ย. 2558

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 ถัดไป>>
รู้จักกรม : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกรม : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข