ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ::

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ::

หมวดย่อย
   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม และแบบประเมินระบบการสนับสนุนคู่มือการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
   สรุปผลการประเมินความต้องการ ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อคู่มือ ระบบการสนับสนุนคู่มือ และการให้บริการของศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย

[One Page Summary] เรื่อง พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี 2561 และการประชุมหน่วยงานพร้อมกับประกาศเจตจำนงทุจริตกรมอนามัย
  29 ธ.ค. 2560
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
  29 ธ.ค. 2560
คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการควบคุมการประกอบกิจการสถานที่ออกกำลังกาย พ.ศ. 2560
  29 ธ.ค. 2560
คำพิพากษา เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่รัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
  14 ธ.ค. 2560
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ล่าสุด พ.ศ. 2560)
  14 ธ.ค. 2560
คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบกลิ่นรบกวนที่เกิดจากการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุุขภาพ พ.ศ. 2560
  1 ธ.ค. 2560
Ministerial Regulation (กฎกระทรวง ภาคภาษาอังกฤษ)
  22 พ.ย. 2560
Notification of the Ministry of Health (ประกาศกระทรวง ภาคภาษาอังกฤษ)
  22 พ.ย. 2560
ไฟล์นำเสนอประกอบการบรรยายหลักสูตรการบังคับใช้กฎหมายและการจัดการเรื่องร้องเรียนตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
  21 พ.ย. 2560
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. สธ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (6 - 8 พ.ย. 2560)
  7 พ.ย. 2560
เอกสารประกอบการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์อนามัยในการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. สธ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ระหว่างวันที่ 30 ต.ค. - 1 พ.ย. 2560)
  30 ต.ค. 2560
หนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. สธ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ระหว่างวันที่ 6-8 พ.ย. 2560)
  27 ต.ค. 2560
ขั้นตอนการอุทธรณ์คำสั่ง
  25 ต.ค. 2560
หนังสือเชิญประชุมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์อนามัยในการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. สธ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  24 ต.ค. 2560
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  24 ต.ค. 2560
คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางควบคุมการประกอบกิจการ การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน พ.ศ.2560
  16 ต.ค. 2560
บันทึกการตอบข้อหารือศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข เรื่องเสร็จที่ 1/2561
  12 ต.ค. 2560
[One Page Summary] กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560
  7 ก.ย. 2560
กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560
  10 ส.ค. 2560
สรุปผลการประเมินความต้องการ ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อคู่มือ ระบบการสนับสนุนคู่มือ และการให้บริการของศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย
  8 ส.ค. 2560

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 ถัดไป>>
รู้จักกรม : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกรม : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข