ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ::

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ::

หมวดย่อย
   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม และแบบประเมินระบบการสนับสนุนคู่มือการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
   สรุปผลการประเมินความต้องการ ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อคู่มือ ระบบการสนับสนุนคู่มือ และการให้บริการของศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย

[One Page Summary] สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารผลงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข (PMS) ครั้งที่ 5/2561
  19 มิ.ย. 2561
[One Page Summary] การประชุมคณะกรรมการบริหารผลงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข (PMS) ครั้งที่ 4
  28 พ.ค. 2561
รวมข้อหารือการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เล่ม 2
  23 พ.ค. 2561
บันทึกการตอบข้อหารือศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข เรื่องเสร็จที่ 15/2561 - เรื่องเสร็จที่ 18/2561
  23 พ.ค. 2561
บันทึกการตอบข้อหารือศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข เรื่องเสร็จที่ 13/2561 และ 14/2561
  1 พ.ค. 2561
พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข
  27 เม.ย. 2561
แบบสอบถามความคิดเห็น การจัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายกรมอนามัย
  20 เม.ย. 2561
บันทึกการตอบข้อหารือศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข เรื่องเสร็จที่ 11/2561 และ 12/2561
  18 เม.ย. 2561
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเปรียบเทียบของคณะกรรมการเปรียบเทียบและเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย พ.ศ. 2561
  4 เม.ย. 2561
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2561
  4 เม.ย. 2561
บันทึกการตอบข้อหารือศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข เรื่องเสร็จที่ 4/2561 - เรื่องเสร็จที่ 10/2561
  29 มี.ค. 2561
ตัวอย่างการดำเนินงานคสจ.จังหวัดต่างๆ และตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
  21 มี.ค. 2561
บันทึกการตอบข้อหารือศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข เรื่องเสร็จที่ 2/2561 และ 3/2561
  7 มี.ค. 2561
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
  14 ก.พ. 2561
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
  12 ก.พ. 2561
คำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561
  25 ม.ค. 2561
การสำรวจหน่วยงานสังกัดกรมอนามัยที่ต้องขอรับหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558
  22 ม.ค. 2561
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2561
  16 ม.ค. 2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขมุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาลตามแนวทาง PMQA ประจำปี 2561
  16 ม.ค. 2561
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
  9 ม.ค. 2561

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 ถัดไป>>
รู้จักกรม : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกรม : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข