หน้าหลัก >> :: ผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริง ::
:: ผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริง ::

ผู้ขับขี่รถบรรทุกก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายหรือตกหล่นของสิ่งของที่บรรทุก อาจมีความผิดตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และพ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
  6 ส.ค. 2563
ร้องโรงงานแยกขยะ ในจังหวัดสมุทรสาคร แอบขุดหลุมฝังกลบในพื้นที่ไม่ส่งไปกำจัดให้ถูกต้อง
  11 มิ.ย. 2563
ไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าออกนอกเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักมีความผิดหรือไม่
  26 พ.ค. 2563
ผู้ประกอบกิจการให้บริการจัดส่งอาหารและผู้จัดส่งอาหารต้องตระหนักถึงสุขลักษณะของผู้รับบริการ
  25 พ.ค. 2563
ปลาจ่อม-ปลาเจ่า หากกระบวนการผลิตไม่สะอาด จะทำให้ผู้บริโภคเกิดอาการอาเจียน ท้องเสีย
  25 พ.ค. 2563
อันตราย!!! ห้างปิดมานานห้ามเข้าเด็ดขาด ต้องให้เปิดเลยอาทิตย์ไปแล้วถึงเข้าได้
  20 พ.ค. 2563

หน้า : [1]