ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> :: ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ::

:: ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ::

หมวดย่อย
   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม และแบบประเมินระบบการสนับสนุนคู่มือการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
   สรุปผลการประเมินความต้องการ ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อคู่มือ ระบบการสนับสนุนคู่มือ และการให้บริการของศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเปรียบเทียบของคณะกรรมการเปรียบเทียบและเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย พ.ศ. 2563
  22 ม.ค. 2564
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง แบบบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบวิดิโอคอนเฟอร์เรนส์ ในวันพุธที่ 23 ธ.ค. 63 ณ ห้องประชุม 5501 อาคาร 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  25 ธ.ค. 2563
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักสูตรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับในการจัดการมูลผอยทั่วไป พ.ศ. 2563
  16 ธ.ค. 2563
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง กำหนดหน่วยงานจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2563
  16 ธ.ค. 2563
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ. 2563
  30 พ.ย. 2563
Infographic กฏกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอณุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งฯ
  4 พ.ย. 2563
แนวทางการปฏิบัติตามกฏกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอณุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563
  4 พ.ย. 2563
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2563
  3 พ.ย. 2563
ประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งการเป็นกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
  3 พ.ย. 2563
One Page Best Practice คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดประจำปี 2563
  5 ต.ค. 2563
คู่มือแนวทางการใช้มาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
  5 ต.ค. 2563
ข้อควรรู้ พ.ร.บ.นมผง ไม่ห้ามขาย ไม่ห้ามซื้อ แต่ควบคุมวิธีการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก
  1 ต.ค. 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการอุทธรณ์คำสั่งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 13 - 15 กันยายน 2563 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
  18 ก.ย. 2563
การประชุมปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในวันพุธที่ 16 ก.ย. 63 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมชาติ แจ่มจรรยา ศูนย์บริหารกฏหมายสาธารณสุข อาคาร 1 ชั้น 4 กรมอนามัย
  17 ก.ย. 2563
ประชุมทางไกลโดย Teleconference เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำกับ ติดตามและถอดบทเรียนการบริหารและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามกฎหมายในความรับผิดชอบของกรมอนามัยสำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563
  3 ก.ย. 2563
แนวทางการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุขของสถานประกอบการกิจการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย (31/08/2563)
  2 ก.ย. 2563
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโปรแกรมกำกับติดตามรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ระยะที่2) ในวันอังคารที่ 25 ส.ค. 2563
  27 ส.ค. 2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง)แผนงาน/มาตรการการพัฒนาและขับเคลื่อนการบังคับใช้กฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข(2563-2565) ในวันจันทร์ที่ 24 ส.ค. 2563
  27 ส.ค. 2563
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศูนย์บริหารกฏหมายสาธารณสุข มุ่งสู่กรมอนามัย 4.0 ตามแนวทาง PMQA หมวด 6 ณ ห้องประชุมเฉลิมชาติ แจ่มจรรยา ศูนย์บริหารกฏหมายสาธารณสุข
  6 ส.ค. 2563
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาศูนย์บริหารกฏหมายสาธารณสุข มุ่งสู่กรมอนามัย 4.0 ตามแนวทาง PMQA หมวด 3 ณ ห้องประชุมเฉลิมชาติ แจ่มจรรยา ศูนย์บริหารกฏหมายสาธารณสุข
  6 ส.ค. 2563

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป>>
รู้จักกรม : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกรม : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข