ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> :: บันทึกการตอบข้อหารือกรมอนามัย ::

:: บันทึกการตอบข้อหารือกรมอนามัย ::

เรื่องเสร็จที่ 16/2564 แนวทางการพิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพกรณีที่ยังไม่ได้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นควบคุมไว้
  26 ม.ค. 2564
เรื่องเสร็จที่ 15/2564 แนวทางการพิจารณาในการประกอบกิจการตลาด หรือ สถานที่จำหน่ายอาหาร
  26 ม.ค. 2564
เรื่องเสร็จที่ 14/2564 แนวทางการเปรียบเทียบผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกรณีประกอบกิจการโดยไม่ได้รับใบอนุญาตต่อเนื่องทุกวันเป็นระยะเวลาหลายปีถือเป็นการกระทำกรรมเดียว
  26 ม.ค. 2564
เรื่องเสร็จที่ 13/2564 แนวทางการพิจารณาออกใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  26 ม.ค. 2564
เรื่องเสร็จที่ 12/2564 การตีความตามนิยามตลาด กับสถานที่จำหน่ายอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
  20 ม.ค. 2564
เรื่องเสร็จที่ 11/2564 แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขกรณีกิจการตลาดได้รับคำพิพากษาจากศาลให้เพิกถอนใบอนุญาตและให้มีผลย้อนหลัง
  20 ม.ค. 2564
เรื่องเสร็จที่ 10/2564 แนวทางการออกใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
  20 ม.ค. 2564
เรื่องเสร็จที่ 9/2564 แนวทางการพิจารณาออกใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
  20 ม.ค. 2564
เรื่องเสร็จที่ 8/2564 การพิจารณาออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
  20 ม.ค. 2564
เรื่องเสร็จที่ 7/2564 แนวทางปฏิบัติในการมอบหมายให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายมีอำนาจเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
  20 ม.ค. 2564
เรื่องเสร็จที่ 6/2564 แนวทางการพิจารณาเหตุรำคาญจากมลพิษทางเสียงที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมต่อการดำรงชีพและอาจเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ
  6 ม.ค. 2564
เรื่องเสร็จที่ 5/2564 แนวทางประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
  6 ม.ค. 2564
เรื่องเสร็จที่ 4/2564 แนวทางการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
  6 ม.ค. 2564
เรื่องเสร็จที่ 3/2564 แนวทางปฏิบัติตามมาตรา 42 และมาตรา 42/2 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
  6 ม.ค. 2564
เรื่องเสร็จที่ 2/2564 แนวทางการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมาย
  6 ม.ค. 2564
เรื่องเสร็จที่ 1/2564 แนวทางการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการตู้กาแฟหยอดเหรียญอัตโนมัติ
  6 ม.ค. 2564
34/2563 แนวทางการออกใบอนุญาตเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อในขณะที่ยังไม่ได้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  11 ก.ย. 2563
33/2563 แนวทางการตีความนิยามของคำว่า “มูลฝอย” กรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองมีความประสงค์ที่จะทิ้งเศษปูน เศษไม้ ฝ้าเพดาน เศษเหล็ก พลาสติก โดยไม่ได้มีการนำไปใช้ประโยชน์อื่นใด
  11 ก.ย. 2563
32/2563 หลักเกณฑ์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีกิจการฟาร์มเลี้ยงไก่
  11 ก.ย. 2563
31/2563 แนวทางการกำหนดระยะห่างและวัดระยะห่างระหว่างสถานประกอบกิจการกับชุมชน
  11 ก.ย. 2563

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป>>
รู้จักกรม : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกรม : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข