ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> :: รวมข้อหารือที่กรมอนามัยได้หารือไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ::

:: รวมข้อหารือที่กรมอนามัยได้หารือไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ::

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การขอใบอนุญาตประกอบกิจการอาคารเช่าตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
  17 พ.ย. 2563
บันทึกตอบข้อหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีการใช้อำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 45 และการกำหนดเปิดและปิดตลาดในข้อกำหนดของท้องถิ่น
  7 ต.ค. 2563
แนวทางการใช้อำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 45 พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  8 พ.ย. 2562
แนวทางการปฏิบัติในกรณีการมอบอำนาจของคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข ครั้งที่ 116-2/25
  8 พ.ย. 2562
แนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ประเด็นการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการตลาดประเภทที่ 2 ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
  9 ก.ค. 2562
การตีความ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคณะกรรมการกฤษฎีกา
  17 ก.ค. 2555
อำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขในการเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ได้โดยไม่ต้องมีหมายหรือคำสั่งศาลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  16 ก.ค. 2555
การแก้ไขปัญหากรณีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมิได้นำลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (28/04/2551)
  25 ม.ค. 2555
หารือประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับการมอบอำนาจ
  25 ม.ค. 2555
เรื่อง หารือประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดระวางโทษในข้อกำหนดของท้องถิ่น
  25 ม.ค. 2555
เรื่อง หารือการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  25 ม.ค. 2555

หน้า : [1]
รู้จักกรม : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกรม : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข