ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
:: สถานการณ์การออกข้อกำหนดท้องถิ่น ประจำปี 2560 ::
  สถานการณ์การออกข้อกำหนดท้องถิ่น (ภาพรวมทั่วประเทศ) (04/05/2560)
:: สถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข พื้นที่ศูนย์อนามัย 1-12 ::
  ศูนย์อนามัยที่ 1 (04/05/2560)
  ศูนย์อนามัยที่ 2 (04/05/2560)
  ศูนย์อนามัยที่ 3 (04/05/2560)
  ศูนย์อนามัยที่ 4 (04/05/2560)
  ศูนย์อนามัยที่ 5 (04/05/2560)
  ศูนย์อนามัยที่ 6 (04/05/2560)
  ศูนย์อนามัยที่ 7 (04/05/2560)
  ศูนย์อนามัยที่ 8 (04/05/2560)
  ศูนย์อนามัยที่ 9 (04/05/2560)
  ศูนย์อนามัยที่ 10 (04/05/2560)
  ศูนย์อนามัยที่ 11 (04/05/2560)
  ศูนย์อนามัยที่ 12 (04/05/2560)
:: ตารางและกราฟเปรียบเทียบสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุข พื้นที่ศูนย์อนามัย 1-12 ::
  ตารางเปรียบเทียบข้อมูลภาพรวม ศูนย์อนามัย 1-12 (08/05/2560)
  การจัดการมูลฝอย ศูนย์อนามัย 1-12 (08/05/2560)
  การจัดการสิ่งปฏิกูล ศูนย์อนามัย 1-12 (08/05/2560)
  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ศูนย์อนามัย 1-12 (08/05/2560)
  การจัดการมูลฝอยติดเชื่อ ศูนย์อนามัย 1-12 (08/05/2560)
  การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ศูนย์อนามัย 1-12 (08/05/2560)
  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ศูนย์อนามัย 1-12 (04/05/2560)
  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ศูนย์อนามัย 1-12 (04/05/2560)
  ตลาด ศูนย์อนามัย 1-12 (04/05/2560)
  สถานที่จำหน่ายอาหาร ศูนย์อนามัย 1-12 (04/05/2560)
  สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ศูนย์อนามัย 1-12 (04/05/2560)
  สถานที่จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ศูนย์อนามัย 1-12 (04/05/2560)
 
 
 
 
ติดต่อกรม : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข