ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google

หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ
พูดคุย สนทนา ภาษากฎหมายสาธารณสุข      Webboard กลุ่มบริหารกฎหมายสาธารณสุข 122 247
หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ
ปรึกษาปัญหากฎหมายสาธารณสุข      ข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายสาธารณสุข 187 2030
หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ
ถาม-ตอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535       หมวด 3 การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 55 3681
ถาม-ตอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535       หมวด 4 สุขลักษณะอาคาร 4 212
ถาม-ตอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535       หมวด 7 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 209 14804
ถาม-ตอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535       หมวด 5 เหตุรำคาญ 41 26180
ถาม-ตอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535       หมวด 6 การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 14 1013
ถาม-ตอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535       หมวด 8 ตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 70 1339
ถาม-ตอบ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535       หมวด 9 การจำหน่ายอาหารในที่หรือทางสาธารณะ 7 385
 
:: ตัวอย่างการตรวจ (ร่าง) ข้อบัญญัติท้องถิ่น ::
  ตัวอย่าง(ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (09/09/2563)
  ตัวอย่าง(ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องการประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ (09/09/2563)
  ตัวอย่าง(ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย (09/09/2563)
  ตัวอย่าง(ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องการควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา (09/09/2563)
  ตัวอย่าง(ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องการควบคุมการเลี้ยงสุกร (09/09/2563)
  ตัวอย่าง(ร่าง)ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ก. (30/01/2563)
  ตัวอย่าง(ร่าง)เทศบัญญัติเทศบาล ก. (30/01/2563)
:: บันทึกการตอบข้อหารือกรมอนามัย ::
  เรื่องเสร็จที่ 16/2564 แนวทางการพิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพกรณีที่ยังไม่ได้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นควบคุมไว้ (26/01/2564)
  เรื่องเสร็จที่ 15/2564 แนวทางการพิจารณาในการประกอบกิจการตลาด หรือ สถานที่จำหน่ายอาหาร (26/01/2564)
  เรื่องเสร็จที่ 14/2564 แนวทางการเปรียบเทียบผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกรณีประกอบกิจการโดยไม่ได้รับใบอนุญาตต่อเนื่องทุกวันเป็นระยะเวลาหลายปีถือเป็นการกระทำกรรมเดียว (26/01/2564)
  เรื่องเสร็จที่ 13/2564 แนวทางการพิจารณาออกใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (26/01/2564)
  เรื่องเสร็จที่ 12/2564 การตีความตามนิยามตลาด กับสถานที่จำหน่ายอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (20/01/2564)
  เรื่องเสร็จที่ 11/2564 แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขกรณีกิจการตลาดได้รับคำพิพากษาจากศาลให้เพิกถอนใบอนุญาตและให้มีผลย้อนหลัง (20/01/2564)
  เรื่องเสร็จที่ 10/2564 แนวทางการออกใบอนุญาตดำเนินกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (20/01/2564)
  เรื่องเสร็จที่ 9/2564 แนวทางการพิจารณาออกใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (20/01/2564)
  เรื่องเสร็จที่ 8/2564 การพิจารณาออกใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (20/01/2564)
  เรื่องเสร็จที่ 7/2564 แนวทางปฏิบัติในการมอบหมายให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายมีอำนาจเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (20/01/2564)
  เรื่องเสร็จที่ 6/2564 แนวทางการพิจารณาเหตุรำคาญจากมลพิษทางเสียงที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมต่อการดำรงชีพและอาจเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ (06/01/2564)
  เรื่องเสร็จที่ 5/2564 แนวทางประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (06/01/2564)
  เรื่องเสร็จที่ 4/2564 แนวทางการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (06/01/2564)
  เรื่องเสร็จที่ 3/2564 แนวทางปฏิบัติตามมาตรา 42 และมาตรา 42/2 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 (06/01/2564)
  เรื่องเสร็จที่ 2/2564 แนวทางการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมาย (06/01/2564)
  เรื่องเสร็จที่ 1/2564 แนวทางการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการตู้กาแฟหยอดเหรียญอัตโนมัติ (06/01/2564)
  34/2563 แนวทางการออกใบอนุญาตเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยติดเชื้อในขณะที่ยังไม่ได้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (11/09/2563)
  33/2563 แนวทางการตีความนิยามของคำว่า “มูลฝอย” กรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองมีความประสงค์ที่จะทิ้งเศษปูน เศษไม้ ฝ้าเพดาน เศษเหล็ก พลาสติก โดยไม่ได้มีการนำไปใช้ประโยชน์อื่นใด (11/09/2563)
  32/2563 หลักเกณฑ์การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีกิจการฟาร์มเลี้ยงไก่ (11/09/2563)
  31/2563 แนวทางการกำหนดระยะห่างและวัดระยะห่างระหว่างสถานประกอบกิจการกับชุมชน (11/09/2563)
:: รวมข้อหารือที่กรมอนามัยได้หารือไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ::
  บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การขอใบอนุญาตประกอบกิจการอาคารเช่าตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (17/11/2563)
  บันทึกตอบข้อหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีการใช้อำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 45 และการกำหนดเปิดและปิดตลาดในข้อกำหนดของท้องถิ่น (07/10/2563)
  แนวทางการใช้อำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 45 พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (08/11/2562)
  แนวทางการปฏิบัติในกรณีการมอบอำนาจของคณะกรรมการเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข ครั้งที่ 116-2/25 (08/11/2562)
  แนวทางการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ประเด็นการพิจารณาอนุญาตประกอบกิจการตลาดประเภทที่ 2 ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (09/07/2562)
  การตีความ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคณะกรรมการกฤษฎีกา (17/07/2555)
  อำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขในการเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ได้โดยไม่ต้องมีหมายหรือคำสั่งศาลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (16/07/2555)
  การแก้ไขปัญหากรณีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมิได้นำลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (28/04/2551) (25/01/2555)
  หารือประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับการมอบอำนาจ (25/01/2555)
  เรื่อง หารือประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดระวางโทษในข้อกำหนดของท้องถิ่น (25/01/2555)
 
 
 
 
ติดต่อกรม : 88/22 ม.4 ต.ตลาดขวัญ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0-2590-4000
 
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข